Innovation og entrepreneurship PBA


Uddannelsen består af 3 semestre, der indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning og en tre måneders ulønnet praktikperiode, evt. i egen virksomhed, samt det afsluttende bachelorprojekt. På andet semester vil der være en 14 dages studietur.

 

På uddannelsen får du undervisning inden for:

  • Innovation, udvikling og vækst
  • Ledelse og netværk
  • Projektledelse
  • Praktisk virksomhedsdrift

 

Derudover kan du selv tone retningen på din uddannelse – alt efter din foregående uddannelsesmæssige baggrund og interesse. Det gør du gennem dit valg af cases, det valgfrie uddannelseselement samt praktikken. Du har mulighed for at komme i praktik i egen virksomhed med tilknytning til en vækstfabrik eller i en eksisterende virksomhed, hvor du kan arbejde med innovative tiltag.

Der arbejdes en del i grupper og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

 

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til uddannelsen.

Kontakt os, hvis du har tilsvarende kompetencer, så foretager vi en individuel vurdering.

 

Sådan søger du:
Udfyld ansøgningsskemaet

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Motiveret ansøgning
• Eventuel optagelsessamtale

 

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

 

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

 

Transportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Videos